Canvis i devolucions

INFORMACIÓ SOBRE L'EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT

(I) Dret de desistiment

L’usuari disposarà d'un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, EL PROPIETARI DE LA WEB no acceptarà devolucions per desistiment de les compres dels productes.

L'usuari no tindrà dret a desistir en els casos que estableix la normativa que sigui d'aplicació i, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents supòsits:

Pel que fa als béns, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

  • s’hagin personalitzat.
  • puguin fer-se malbé amb rapidesa.
  • estiguin precintats i no siguin aptes per al retorn per raons de salut o d’higiene, o que s’hagin desprecintat després del lliurament.
  • s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
  • el preu depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar i que es puguin produir durant el termini d’exercici del dret de desistiment.

A aquests efectes i per gestionar les devolucions de forma ràpida i senzilla, haurà de contactar amb EL PROPIETARI DE LA WEB per correu postal (a l’adreça PLAÇA DE L’ESTACIÓ, 3, 5è C, de 17600 FIGUERES (Girona)), o bé per correu electrònic (annadietista@gmail.com) i se’ls facilitarà el formulari de desistiment per exercir l’esmentat dret.

Per utilitzar aquest sistema s'han de complir els requisits següents:

  • El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i ha de conservar les instruccions, la documentació, els accessoris, el seu embalatge i l'etiquetatge original. Les etiquetes identificatives han d’estar encara subjectes als seus respectius productes.
  • La devolució al PROPIETARI DE LA WEB s'ha de fer usant la mateixa caixa o el sobre utilitzats en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

Un cop finalitzat per l'usuari el procediment de devolució establert, EL PROPIETARI DE LA WEB programarà la recollida dels productes i informarà a l’usuari per correu electrònic de la data i l'horari en què es produirà aquesta recollida.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable dels costos i de les despeses directes ocasionats a l’usuari per aquelles devolucions de productes en l'exercici del dret de desistiment. Per tant, l’usuari assumirà les despeses d'enviament per devolució.

 

(II) Reemborsament del preu dels productes a l'usuari

En el supòsit de l'exercici del dret de desistiment de l'apartat (I), l’usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats, sempre que aquests es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat usats, rentats, danyats o extraviats abans d'arribar a les dependències del PROPIETARI DE LA WEB o no s'hagin complert els requisits establerts en aquestes condicions de venda.

No es reemborsaran les despeses d’enviament de la devolució del producte.

EL PROPIETARI DE LA WEB comprovarà en el seu magatzem l'adequació del producte retornat, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el producte adquirit i el retornat no coincideixen, o que la devolució no s'ha realitzat conforme a les presents condicions de venda.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc als reemborsaments del preu i de les despeses d'enviament parcials. En aquest cas, les despeses d'enviament seran a càrrec de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB gestionarà l'ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l'usuari per a l'adquisició dels productes, en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de la confirmació de l'arribada al magatzem de la comanda retornada i, en qualsevol cas, en un termini no superior al transcurs de 14 dies naturals des que l'usuari va comunicar el seu desistiment. L'aplicació de la devolució del preu en el compte o a la targeta de l'usuari dependrà d'aquesta i de l'entitat emissora.

 

(III) Devolució dels productes defectuosos

L'usuari tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d'enviament del producte i, també, dels costos de retornar els productes defectuosos, o bé els productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l'usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.

En aquests supòsits, la devolució al PROPIETARI DE LA WEB dels productes podrà realitzar-se de la forma establerta en l'apartat anterior contactant amb el nostre Servei d’Atenció a l’Usuari. En el cas de devolució de productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada per l'usuari, EL PROPIETARI DE LA WEB es farà càrrec dels costos de transport que es generin de la devolució dels productes, sempre que aquesta es realitzi des de dins del Territori Peninsular.

 

ATENCIÓ A L’USUARI

Pot sol·licitar més informació o contactar per a qualsevol qüestió amb nosaltres, a través del nostre Servei d'Atenció a l’Usuari. Aquests són els nostres canals de contacte:

DOMICILI: PLAÇA DE L’ESTACIÓ, 3, 5ºC

POBLACIÓ: 17600 - FIGUERES

PROVÍNCIA: GIRONA

TELÈFON: 972 676 746

CORREU ELECTRÒNIC: annadietista@gmail.com

 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Sobre aquest contracte s'aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre's, per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de Figueres, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Top